Przeskocz do treści

Zasiłek szkolny o charakterze socjalnym – 2017

ZASIŁEK SZKOLNY (źródło: Gdańskie Centrum Świadczeń)

Zasiłek szkolny jest formą pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

I. Komu przysługuje zasiłek szkolny:
zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Gdańsk
1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (dzieci i młodzież upośledzona umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dzieci i młodzież upośledzona umysłowo w stopniu głębokim uczęszczająca na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze) – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

II. Kto może złożyć wniosek:
1. rodzice ucznia,
2. pełnoletni uczeń,
3. dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka umożliwiającego dzieciom upośledzonym realizację obowiązku szkolnego – za zgodą rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia,
4. pomoc może być również przyznana z urzędu – za zgodą rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia.

III. Podstawowe zasady i warunki przyznania pomocy:
1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego.
2. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.
3. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń.
4. Zasiłek szkolny może być przyznany maksymalnie trzy razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

IV. Termin składania wniosków:
1. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
2. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (art. 57 kodeksu postępowania administracyjnego).

V. Forma pomocy i dokumentowanie wydatków:
1. Wnioskodawca może otrzymać zasiłek szkolny w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
2. Wnioskodawca otrzymujący zasiłek szkolny w formie świadczenia pieniężnego dokumentuje wykorzystane zasiłku na cele edukacyjne poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających dokonane wydatki na każdorazowe żądanie organu.

Wnioski do pobrania:


więcej...Gdańskie Centrum Świadczeń

ZSGH Gdańsk