Przeskocz do treści

FAQ – najczęściej zadawane pytania dot. rekrutacji [2018/2019]

print
FAQ - najczęściej zadawane pytania dot. rekrutacji [2018/2019]


1. Gdzie mogę znaleźć formularz kandydata/podanie do szkoły?

 • Informujemy, że nasz Zespół uczestniczy w procesie elektronicznej rekrutacji do szkół. Aby złożyć "podanie" (formularz kandydata), należy w określonym harmonogramem terminie, zarejestrować się (założyć konto) a następnie zalogować się do systemu rekrutacji, i wypełnić druk formularza.  Następnie wypełniony formularz należy wydrukować, podpisać przez kandydata i jego rodziców/prawnych opiekunów i w określonym harmonogramem terminie dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. Jeżeli tą szkołą jest ZSGH Gdańsk, wszelkie formalności załatwia się z nami. Jeżeli kandydat jest spoza Trójmiasta (lub spoza szkoły uczestniczącej w procesie rekrutacji elektronicznej) sam rejestruje sobie konto w systemie rekrutacji oraz samodzielnie wypełnia druk formularza.

2.Zabieram się do wypełniania formularza kandydata. Ile szkół/zawodów mogę wybrać?

 • Możesz wybrać maksymalnie trzy szkoły, ale nieograniczoną liczbę oddziałów (klas) w ramach tych szkół.
 • Przykład: na pierwszym miejscu wybierasz szkołę, nasze Technikum Nr 3 (ZSGH, Gdańsk). Następnie spośród tej szkoły wybierasz sobie dowolną, odpowiadającą Tobie liczbę naszych oddziałów (klas) i układasz ją w kolejności od tej, na której zależy Ci najbardziej, do tej, na której zależeć Tobie będzie najmniej:

   [PRZYKŁAD] Technikum Nr 3 (ZSGH,Gdańsk)       

 • (1a) technik hotelarstwa (ang*-niem*)
 • (1b) technik hotelarstwa (ang*-franc*)
 • (1c) kelner (ang*-niem*)
 • (1k,L) technik żywienia i usług gastronomicznych (ang*-franc*)
 • (1m) technik żywienia i usług gastronomicznych (ang*-niem*)
 • (1n) technik żywienia i usług gastronomicznych (ang*-wł*)

 Zwróć uwagę, że wybrałeś kilka klas (zawodów) w ramach naszego Technikum Nr 3, ale nadal jest to JEDNA z 3 możliwych do wyboru szkół.

Zatem masz możliwość w analogiczny sposób wybrać jeszcze dwie szkoły. 

Warto pamiętać, abyś uszeregował (poukładał) te klasy (zawody) w kolejności od tej, na której najbardziej Ci zależy (i ta klasa będzie najwyżej), do tej na której będzie Ci zależeć najmniej. Szkoła/klasa na pierwszym miejscu będzie Twoją szkołą I-szego wyboru i to z tą szkołą będziesz się kontaktował i tam będziesz dostarczał dokumenty.

W omawianym wyżej przykładzie widać, że szkołą I-szego wyboru jest Technikum Nr 3 > zawód (1a) technik hotelarstwa (ang*-niem*).3.Czy muszę wybierać wszystkie 3 szkoły; czy nie wystarczy, że wybiorę jedną, np. Technikum Nr 3 > (1a) technik hotelarstwa (ang*-niem*) ?

 • Oczywiście jest to wolny wybór kandydata, ale wiążę się z tym pewne ryzyko. Przypuśćmy, że tak jak wspomniałeś, wybrałeś tylko jedną szkołę/klasę. W sytuacji, gdy zabraknie Ci wymaganej liczby punktów do tej klasy/szkoły - system odrzuci Cię na tym etapie i nie zostaniesz nigdzie zakwalifikowany!!!!
 • Dlatego zachęcamy wybierać i uszeregować wg swoich preferencji dozwoloną liczbę szkół/zawodów. Możesz na drugiej preferencji wybrać inny zawód, np. w ramach naszego Technikum lub kolejną szkołę: naszą Szkołę Branżową I stopnia, kucharz. Przykład:  interesuje Cię nasze Technikum oraz nasza Branżowa Szkoła I stopnia. Najbardziej zależy Ci na Technikum > zawód (1a) technik hotelarstwa (z językiem ang*-niem*); kolejno: ten sam zawód, ale inny język, czyli (1b) technik hotelarstwa (ang*-franc*), a na końcu Branżowa Szkoła I stopnia > zawód kucharz (1e,f) z językiem do wyboru (ang* franc*-wybór).

Zatem, Twoja lista preferencji będzie wyglądać następująco:

    Technikum Nr 3 (ZSGH,Gdańsk)

 •   (1a) technik hotelarstwa (ang*-niem*)
 •   (1b) technik hotelarstwa (ang*-franc*)

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 (ZSGH,Gdańsk)

 •   (1e,f) kucharz (ang* franc*-wybór)

4.Kandyduję do Waszej szkoły, ale jestem spoza Gdańska i/lub moja szkoła nie uczestniczy w elektronicznym procesie rekrutacji. Poza tym nie mam Internetu i/lub drukarki, aby wydrukować formularz kandydata i nie wiem jak się do tego zabrać. Czy mogę liczyć na jakąś pomoc?

 • Oczywiście. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku jest otwarty na potrzeby swoich kandydatów i chętnie im pomaga. W tym celu zapraszamy do sekretariatu szkoły.

5.Kandyduję do Waszej szkoły (wybrałem ją na 1-szym miejscu), ale zagubiłem login i/lub hasło. Czy mogę liczyć na jakąś pomoc?

 • Oczywiście. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku jest otwarty na problemy swoich kandydatów i chętnie im pomaga. W tym celu zapraszamy do kontaktu z nami.

6.W jakim terminie muszę dostarczyć wydrukowany formularz kandydata?

 • Terminy rozpoczęcia procesu rekrutacji oraz koniec poszczególnych etapów są ściśle określone przez Pomorskiego Kuratora Oświaty. Harmonogram opublikowano w dziale Rekrutacja. PROSIMY PRZESTRZEGAĆ OKREŚLONYCH TERMINÓW REKRUTACJI!!!

7.Wybrałem jako szkołę I-szego wyboru zawód technik hotelarstwa (kl.1a); następnie w wymaganym terminie dostarczyłem do Was wydrukowany i podpisany formularz. W tak zwanym "międzyczasie" dowiedziałem się, że nie powiodło mi się na egzaminie gimnazjalnym, a i moje oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum mogłyby być wyższe. Mam obawy, że mogę się nie dostać do technikum hotelarstwa? Czy pomimo dostarczenia formularza mogę jeszcze dokonać zmiany w preferowanych typach szkół na inny zawód lub inną szkołę?

 • TAK - do momentu zamknięcia etapu "Dostarczanie wniosków do szkół ponadgimnazjlanych". Jeżeli dokonywana jest zmiana w obrębie szkół/zawodów ZSGH Gdańsk, w tym celu należy dostarczyć do nas poprawiony formularz ze zmienioną szkołą/oddziałem I-szego wyboru, itd.
 • UWAGA! Z uwagi na fakt, że kandydat jest niepełnoletni, a nastąpi zmiana typu/zawodu szkoły (w domyśle wycofanie poprzedniego podania) - przychodzi on do szkoły z rodzicem/prawnym opiekunem i na miejscu dokonuje zmiany preferencji.

8.Podobnie, jak w wyżej opisanym pytaniu, chciałbym dokonać zmiany szkoły, ale z Waszej na inną w Trójmieście. Czy obowiązują mnie te same wytyczne co powyżej?

 • Przykro nam to słyszeć 🙁   ale... TAK - jest taka możliwość, z zastrzeżeniem, że jeżeli chciałbyś dokonać zmiany szkoły pierwszego wyboru z naszej na inną w Trójmieście, to w tym celu musisz razem z rodzicem/prawnym opiekunem najpierw przyjść do nas  (do momentu zamknięcia etapu "Dostarczanie wniosków do szkół ponadgimnazjlanych") i wycofać ten pierwotnie złożony formularz, a następnie, udać się do innej szkoły na terenie Gdańska i tam złożyć skorygowany formularz.
 • Uwaga! Wycofując od nas druk podania, automatycznie przestajesz być kandydatem z 1-szej preferencji do naszej szkoły. Odtąd ta nowa szkoła będzię Twoją szkołą I-szego wyboru i to tam będziesz załatwiać wszelkie formalności.

9.Jaka jest minimalna liczba punktów kwalifikująca do danej klasy/zawodu?

 • ZSGH Gdańsk, jak zapewne większość szkół zawodowych w Trójmieście, nie ustala minimalnego progu punktowego kwalifikującego do naszych oddziałów/zawodów. Progi punktowe kształtowane są w trakcie trwania procesu rekrutacji, a my rekrutujemy najlepszych uczniów (z najwyższą punktacją wyliczoną z systemu rekrutacji elektronicznej ze wzgl. na planowaną ilość uczniów w danym oddziale). Istnieje możliwość zapoznania się z progami punktowymi z roku ubiegłego.

10.Jakie przedmioty są brane pod uwagę w rekruatcji?

 • W postępowaniu rekrutacyjnym na rok. szk. 2018/2019 ZSGH Gdańsk przelicza  na punkty wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum ocen z języka polskiegojęzyka obcego - z wyższą oceną, matematyki, informatyki. 

11.Czy będę musiał(a) wykonywać jakieś badania lekarskie w trakcie wakacji?

 • TAK. Informacje na temat badań dla przyjętych uczniów zostaną opublikowane w Dziale Rekrutacja.

12.Kandyduję do pierwszej klasy Branżowej Szkoły I stopnia, zawód: kucharz. Dlaczego w systemie rekrutacji podana jest informacja, że w zawodzie tym wskazano tylko jeden obowiązkowy język obcy, ale dodatkowo jest dyspozycja, że muszę wybrać jeden język obcy poprzez wypełnienie i złożenie deklaracji wyboru języka obcego?

 • Rzeczywiście, w systemie rekrutacji jest taka informacja, a ponadto obok nazwy oddziału podano: ("e,f kucharz *ang *fr - wybór").
 • Informujemy, że w Branżowej Szkole I stopnia w zawodzie kucharz obowiązuje JEDEN język do wyboru: j.angielski LUB j. francuski. Planujemy otworzyć 2 oddziały, zatem kandydaci mają możliwość dokonania wyboru języka obcego. Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor szkoły. Gimnazjalista w I-szym etapie rekrutacji wraz z formularzem kandydata składa w sekretariacie szkoły druk deklaracji wyboru języka obcego. Druk deklaracji do pobrania w Dziale Rekrutacja.

13.Czy będę musiał(a) sam(a) załatwiać sobie praktyki zawodowe?

 • NIE. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku zapewnia swoim uczniom kształcenie zawodowe w dobrze wyposażonych pracowniach technologicznych oraz praktyczną naukę zawodu w renomowanych hotelach, restauracjach oraz innych dobrze prosperujących firmach. 

14.Słyszałem(am) o jakichś obowiązkowych strojach służbowych dla uczniów. O co w tym chodzi?

 • Wyłącznie na zajęciach w pracowniach technologicznych, już od 1-szej klasy dla uczniów naszej szkoły, będą obowiązywały stroje służbowe. Prosimy samodzielnie nie dokonywać zakupów. Najpierw przyjęty do naszej szkoły uczeń (w III-etapie rekrutacji, tj. wraz z dostarczeniem oryginałów dokumentacji) dostarczy również zaliczkę na poczet stroju. Następnie u nas w szkole w określonym terminie zostanie dokonana miara stroju, który będzie można zakupić za pośrednictwem szkoły po wynegocjowanych cenach. Więcej informacji... w dziale Rekrutacja.

15.Czy jako uczeń zamiejscowy mogę skorzystać u Państwa z Bursy/Intetnatu?

 • ZSGH Gdańsk nie posiada własnego internatu/bursy. Jednakże zachęcamy uczniów zamiejscowych do skorzystania np. z Bursy Gdańskiej  http://bursa.gda.pl/schronisko.php znajdującej się od nas w odległości ok. 1,5 km mapa-trasa dojazdu. Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że istnieje możliwość skorzystania z noclegów po uprzednim złożeniu wniosku do pobrania na stronie Bursy. O szczegóły prosimy pytać bezpośrednio w Bursie.			
		

ZSGH Gdańsk