Przeskocz do treści

Międzynarodowa konferencja „Współpraca Samorządów Uczniowskich UE”

6 marca 2018 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się międzynarodowa konferencja „Współpraca Samorządów Uczniowskich UE”. Na konferencję przybyła młodzież z 12 europejskich państw, która dzieliła się wiedzą i działaniami samorządów uczniowskich. OBESSU to organizacja, która zrzesza samorządy uczniowskie w Europie. Jej siedziba znajduje się w Brukseli. Polska zabiega o włączenie się do OBESSU. Dzisiejsze spotkanie było pierwszym krokiem do udziału Polski w w/w organizacji. W konferencji wzięli udział uczniowie, opiekunowie samorządów uczniowskich oraz dyrektorzy gdańskich szkół. Naszą szkołę reprezentował Maciej Bartnicki z klasy I B technikum hotelarskiego oraz opiekun SU – p. Elżbieta Mendat.

 

Cele działania Samorządu Uczniowskiego

1. Uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły przez ogół uczniów.

2. Nawiązanie i utrzymanie partnerskich stosunków ze wszystkimi organizacjami życia szkoły: Dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców.

3. Pogłębianie demokratycznych form działania.

4. Rozwijanie samodzielności, współodpowiedzialności w rozwiązywaniu problemów własnych oraz innych uczniów.

5. Kształtowanie inicjatywy indywidualnej oraz działania zespołowego.

6. Wyzwolenie aktywności oraz talentów organizatorskich dla dobra społeczności uczniowskiej oraz szkoły jako instytucji.

Zadania Samorządu Uczniowskiego

1. Mobilizowanie wszystkich uczniów do wypełniania obowiązków szkolnych wynikających z praw i obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.

2. Występowanie w charakterze rzecznika interesów społeczności uczniowskiej, wyrażanie jej uwag, wniosków i opinii.

3. Czuwanie nad przestrzeganiem przez wszystkich organizatorów życia szkoły praw uczniów.

4. Inspirowanie uczniów do czynnego udziału wżyciu szkoły, w oprganizowaniou działalności kulturalno-rozrywkowej, sportowej, turystycznej, społeczno-użytecznej oraz naukowej.

5. Aktywizowanie uczniów do rozwijania talentów, uzdolnień i reprezentowania szkoły w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, gminnych, wojewódzkich itp.

6. Prowadzenie działań zmierzających do utrzymania w dobrym stanie pomieszczeń szkolnych i sprzętu szkolnego.

7. Wzbogacenie tradycji szkoły, stroska o jej dobre imię.

8. Rozstrzyganie sporów między uczniami.

ZSGH Gdańsk